รองอธิบดี สถ.ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564

แนะ อปท. เปิดเผยข้อมูล รองอธิบดี สถ.ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมิน ITA

รองอธิบดี สถ.ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมิน ITA นายสันติธร ยิ้มละมัย เข้าร่วมวงเสวนา “ประเทศไทยได้อะไรจาก ITA” ในการดำเนินงานความโปร่งใสและ ประเมินคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รองอธิบดี สถ.กล่าวถึงความสำเร็จจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ปี 2563 โดยพบว่า

  • (1) อปท. 5 แห่ง ได้คะแนนสูงติดอันดับ 1 ถึง 10 ของประเทศ
  • (2) อปท. มีผลการประเมินระดับ AA จำนวน 40 หน่วย จากทั้งหมด 56 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 71.42
  • (3) อปท. มีผลการประเมินระดับ A จำนวน 773 หน่วย จากทั้งหมด 1,039 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 74.40
  • (4) ค่าเฉลี่ยของ อปท. 71.21 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นจากเดิม 1.73 คะแนน (ปี 62 ค่าเฉลี่ย 69.48 คะแนน) และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของประเทศที่ 67.90 คะแนน (3.31 คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่าการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุน อปท. ในการยกระดับการพัฒนาการปฏิบัติงานของ อปท. มาโดยตลอด ได้ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและปลุกเร้ากระตุ้นให้ อปท. ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนการประเมิน ITA อย่างเข้มแข็งจริงจัง

HaveALook
ภาพโดย Shameer Pk จาก Pixabay

โดย อปท. ที่เข้าร่วมการประเมินฯ ทุกหน่วยสามารถดำเนินการประเมินฯ ได้ครบถ้วนทุกขั้นตอน และมีผลการประเมินฯ บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนนการประเมินฯ 85 คะแนนขึ้นไป

“ขอเรียนเน้นย้ำว่า กลยุทธ์ที่จะช่วยให้ อปท. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมีผลการประเมินที่สูงขึ้น ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อาศัยการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ และร่วมกำกับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จะทำให้เกิดการยกระดับการป้องกันการทุจริต จนนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป” รองอธิบดี สถ. กล่าว

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...