ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง อปท. กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองอธิบดี สถ. ชู ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ย้ำถึงบทบาทและการดำเนินการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อาทิ การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and Economic Growth) โดยร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Airbnb ฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์ที่ดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเป็นการสร้างประโยชน์เชิงบวกสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่นไทย

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ในงานเสวนาวิชาการ “นวัตกรรมรากฐานพัฒนายั่งยืนสู่ไทยก้าวไกลระดับโลก” (Innovation for Sustainable Development to Global Goal) โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, ผศ. ดร. สุจิณณา กรรณสูต อุปนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยและผู้พัฒนาระบบ OP และผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับฟังการเสวนา ประกอบด้วย นักวิชาการ, นักศึกษา, ผู้ประกอบการเอกชน, เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจกว่า 100 คน

เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์จุดหมายปลายทางท่องเที่ยวใหม่ๆ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และกระจายรายได้นอกแหล่งท่องเที่ยวเมืองใหญ่แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) ผ่านการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้คุณภาพตามหลักอนามัยสิ่งแวดล้อม

HaveALook
ภาพโดย Văn Long Bùi จาก Pixabay

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้เรื่องน้ำเสีย เป็นตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) จำนวน 4 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เทศบาลมีการออกเทศบัญญัติควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือน ที่พักอาศัยติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน

อปท. จัดทำฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่, จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ ประชาชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน การใช้น้ำอย่างประหยัด และการจัดการน้ำเสียในชุมชน และจำนวนกิจกรรมเพื่อดำเนินการฟื้นฟูและบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

โอกาสนี้ รองอธิบดี สถ. ได้นำเสนอถึง อปท. ต้นแบบ จำนวน 4 แห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

  • โครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ (Excellent Happy Home Ward Kao PraNgam Tessaban Lopburi) โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
  • โครงการพลังงานชุมชนเพื่อชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน โดยเทศบาลตำบลหัวนา จังหวัดหนองบัวลำภู
  • ชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี
  • โครงการการดูแลผู้ป่วยและคนพิการ นวัตกรรม “นักบริบาลชุมชน (การดูแลผู้ป่วยและคนพิการ) และโครงการโรงพยาบาลสร้างสุข 3 ดี 4 เสา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชม รับฟังการถอดบทเรียนความสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบูรณาการริ่เริ่มสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตัวเองได้.

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์

ข่าวความเคลื่อนไหว , ท้องถิ่นทั่วไทย , ข่าวต่างประเทศ, รัฐบาล , องค์การบริหารส่วนตำบล , อบต. , เทศบาล , เทศบาลเมือง , เทศบาลนคร , ทต. , องค์การบริหารส่วนจังหวัด , อบจ. , ข่าวรอบโลก , ข่าวการเมือง , ข่าวเศรษฐกิจ , ข่าวท่องเที่ยว ความร้อนแรงในประเดนต่าง ๆ ข่าวด่วน กระแสข่าว ข่าวชาวบ้าน ที่ได้รับความสนใจ ได้ที่  have-a-look.net

ศาลเจ้าปุงเถ่ากง
ท้องถิ่นทั่วไทย

พาแก้ชง “ศาลเจ้าปุงเถ่ากง” กาดหลวงเชียงใหม่

สำหรับในปี 2567 นี้ ถ้าคุณเป็นคนเกิดในปีชง วันนี้มีโอกา […]

อ่านต่อ ...
MOU เชียงใหม่
ท้องถิ่นทั่วไทย

MOU เชียงใหม่ พร้อมพิธีลงนามพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ปลัด มท. เป็นประธานพิธีลงนาม MOU เชียงใหม่ พัฒนาระบบสุข […]

อ่านต่อ ...
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ท้องถิ่นทั่วไทย

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เตรียมพร้อมรณรงค์ฉีดมีนาคม–เมษายน 2567 นี้

ในปัจจุบันนี้ผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อนเล่นเป็น […]

อ่านต่อ ...