ครม.รับทราบรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 มีมติรับทราบรายงานประจำปีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ซึ่งมี 9 โครงการสำคัญที่ช่วยสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

การศึกษา
1.โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พัฒนาระบบการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง
โดยสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจำนวน 26,055 คน
2. โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (ทุนเสมอภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวม 994,428 คน
และให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 753,996 คน
3. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
และประกอบอาชีพตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง ซึ่งมีนักศึกษาได้รับทุน 4,588 คน ใน 66 สถาบันการศึกษาสายอาชีพทั่วประเทศ
4. โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี
มีความสามารถพิเศษ และมีเจตคติที่ดีต่อสายอาชีพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 38 คน
5. โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
[ครูรัก (ษ์) ถิ่น] ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่บรรจุในพื้นที่ห่างไกลที่เป็นภูมิลำเนาของตนเอง รุ่นที่ 1
โดยมีเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ 328 คน
ครอบคลุมพื้นที่ 45 จังหวัด
6. โครงการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน
ประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
7. โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา พัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความถนัด
รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ 35,140 คน
8. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ 834 โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการเกิดกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่จะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 19,660 คน
และนักเรียนได้รับโอกาสพัฒนาศักยภาพ 194,600 คน
9. โครงการวิจัยและนวัตกรรมด้านการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง กสศ. โดยในปี 2563
มีการวิจัยนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ 23 โครงการ

การศึกษา

อรรถพลถูกร้องทุจริต ชะลองบจัดซื้อหนังสือเรียน สอบข้อเท็จจริง

สั่ง ‘สกร.’ ชะลอใช้งบจัดซื้อหนังสือเรียน หลัง อรรถพลถูก […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

โดมถล่มทับนักเรียน ตรีนุช พร้อม พลเอกประยุทธ์ เยียวยา

‘ตรีนุช’ ร่วมทีม ‘บิ๊กตู่’ ลงพื้นที่พิจิตร ถอดบทเรียน โ […]

อ่านต่อ ...
การศึกษา

เล็งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ พัฒนาชุมชน

อว.เล็งสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ส่งเสริมวชช. พัฒนาชุมช […]

อ่านต่อ ...