รองเลขาธิการ กพฐ. ประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี!

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.)
เป็นประธานการประชุมวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สศศ.สพฐ.) ณ ห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวว่า การขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรีต่อคณะกรรมการวางแผนการจัดตั้ง
โรงเรียนการศึกษาพิเศษนี้ มีความสำคัญมาก เนื่องจากปัจจุบัน โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
มีนักเรียนที่เป็นบุคคลออทิสติก และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวนมากส่งผลให้ขาดแคลนห้องเรียน
รวมถึงหอพักที่ใช้อยู่อาศัยเกิดความแออัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.)
จึงดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกทุกระดับ
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และมีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้บุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถ
เข้าเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไป ได้มีที่เรียนและที่พัก ที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้มีพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาที่ดีขึ้นต่อไป

women
การศึกษา

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู เพิ่มขีดความสามารถ

คุรุสภา รุกพัฒนาวิชาชีพครู จัดประชุมทางวิชาการออนไลน์ เ […]

อ่านต่อ ...
Ministry of Education violates the right to education of monks and novices
การศึกษา

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวช

ศธ.ละเมิดสิทธิการศึกษาพระ-เณร ออกระเบียบปิดกั้นนักบวชไม […]

อ่านต่อ ...
Learn to Earn
การศึกษา

Learn to Earn เรียนรู้เพื่ออยู่รอด อยู่รอดด้วยทักษะชีวิต

Learn to Earn Gen Z ส่งต่อแรงบันดาลใจ ผ่านกิจกรรม ‘อยู่ […]

อ่านต่อ ...